Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Повідомлення про проведення чергових загальних зборів 18.03.2013


ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000,  м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до абз. 2 ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що «18» березня 2013 року о 12:00 за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ,                 вул. Леніна, буд. 30, кімната 304  відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 12.03.2013 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з ПОРЯДКОМ ДЕННИМ:

1 питання: Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.

3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.

4 питання:  Звіт Біржової ради Товариства за 2012 рік.

5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2012 рік.

6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 фінансовий рік.

7 питання:  Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.

8 питання:  Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.

9 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної  вартості таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»  за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50212

50158

Основні засоби 

21

16

Довгострокові фінансові інвестиції 

44691

49644

Запаси 

2

2

Сумарна дебіторська заборгованість 

5344

331

Грошові кошти та їх еквіваленти 

24

19

Нерозподілений прибуток 

40

18

Власний капітал 

50040

50018

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

 

2

Поточні зобов'язання 

172

 

Чистий прибуток (збиток) 

40

17

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000

5000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

16

16

В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна,  буд. 30 у робочі дні, робочий час в кімнаті 304 за вказаною адресою. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами – Шишков Станіслав Євгенійович.».

ProEmitent.INFO